Buca AB şartlarını kabul etti
Buca AB şartlarını kabul etti

16.01.2015

Buca Belediye Meclisi, yaşam kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği 20 maddelik Avrupa Kentsel Şartnamesi’ni oybirliğiyle kabul etti. Belediye, güvenlik, sağlıklı bir çevre, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma gibi maddelerin yer aldığı ilkeler doğrultusunda hizmet verecek.

 Avrupa Kentsel Şartnamesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi olan Meclis Üyesi Canan Aydemir Özkara tarafından verilen önerge doğrultusunda kabul edildi. Şartnamenin yerel yönetimler için el kitabı niteliğinde olduğunu ve İzmir’de şartnameyi kabul eden ilk belediyenin Buca olduğunu belirten Özkara,  “20 maddeden oluşan Avrupa Kentsel Şartı’nın ilçemizde yaşayan insanlara daha iyi bir yaşam verebilmek adına Meclisimizce kabul edilmesi bizi çok mutlu etti. İlçemizin daha çağdaş bir anlayışla yönetilmesine katkı sağlayacaktır” dedi. Şartnamede bulunan maddelerin yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarıyla örtüştüğünü ifade eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da, “İlçemizde çağdaşlık adına atılan her adıma katkı koyma anlayışındayız. Şartnamede bulunan 20 madde de belediyelerin görev ve sorumluluklarıyla örtüşüyor. Her ne kadar aldığımız karar temenni niteliğinde olsa da biz bu maddeleri uygulamayı taahhüt ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Avrupa Kentsel Şartnamesi

1. GÜVENLİK: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli bir kent;

2. KİRLETİLMEMIŞ, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre;

3. İSTİHDAM: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması;

4. KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazlığının garanti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması;

5. DOLAŞIM: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması;

6. SAĞLIK: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması;

7. SPOR VE DİNLENCE: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması;

8. KÜLTÜRLER ARASI KAYNAŞMA: Geçmişten günümüze, farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması;

10. KALİTELİ BİR MİMARİ VE FİZİKSEL ÇEVRE: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması;

11. İŞLEVLERİN UYUMU: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının sağlanması;

12. KATILIM: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması;

13. EKONOMİK KALKINMA: kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk sahibi olması;

14. SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması;

15. MAL VE HİZMETLER: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması;

16. DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR: Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve idaresi;

17. KİŞİSEL BÜTÜNLÜK: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması;

18. BELEDİYELER ARASI İŞBİRLİĞİ: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da uluslararası ilişlerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri;

19. FİNANSAL YAPI VE MEKANİZMALAR: Bu deklarasyonda tanımlanan hakların sağlanması için, gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması;

20. EŞİTLİK: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan; eşit olarak sunulmasını sağlamakta yükümlü olması.